Friday, June 13, 2014

Som det kan bli!

Tänk vad det slumpar sig! Igår kom rapporten om svenska energimarknader från regeringen och där utredaren oroar sig för industrins tillgång på energi i framtiden. Förnybar energi hotar lönsamheten i konventionella anläggningar och energieffektvisering är en liten marginell plutt. Så vad kan man behöva istället?

Svaret kommer dagen efter från Svenskt Näringsliv i en rapport om Sveriges framtida elbehov och samtidigt från Skogsindustrin där man vill ha ny baskraft till konkurrenskraftiga priser.

Svenskt näringsliv säger att; “Denna rapport visar att Sverige bör planera för ökat elbehov”. SKGS förtydligar att huvudalternativen är ny kärnkraft eller gaskraft. Båda rapporterna tycker att energieffektvisering är JÄTTEBRA men den kan i bästa fall bara balansera energibehovet till att vara konstant.

När man skummar igenom de här rapporterna kommer man att lite fundera över hur det ser ut i andra länder. Kan svensk industri fortsätta att baseras på riklig energitillgång och på förhoppningar att ny produktion skall vara billig? Hur gör Kina? Kan vi konkurrera med toppeffektiv produktion i andra länder om vi inte har toppeffektiv produktion själva?

Men framförallt tänker man på vilken slump det är att alla dessa tre rapporter kommit just nu före Almedalen och när det är valår! Som det kan bli! Kommer det mera? question

Thursday, June 12, 2014

Ensidigt om energimarknader

Regeringen har som underlag till Långtidsutredningen låtit ta fram en studie av de svenska energimarknaderna. Eller åtminstone den ena sidan nämligen tillförsel. Användningssidan (och därmed möjligheterna till effektvisering finns inte berörd annat än i förbigående eftersom det är utbudet - tillförsen som står i fokus. Man nämner dock EUs strävanden efter effektvisering och kommer fram till att:

Under vissa, inte helt osannolika, omständigheter kan efterfrågan vara konstant eller till och med fallande.

Förslagen bekymrar sig mest om den förnybara energins ställning på marknaden vilket författaren själv tar upp i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där framgår att utredaren i stort sett anser att marknaden fungerar väl men:

Det finns också ett långsiktigt problem som beror på att investeringar i vindkraft och annan förnybar el förutsätter subventioner. Det kan ta lång tid innan till exempel en fortsatt teknisk utveckling har gjort förnybar el marknadsmässigt bärkraftig och i värsta fall måste stödsystemen permanentas för att de politiska målen om andelen förnybar el ska kunna nås.

Men om det nu är så att just förekomsten av dessa resurser innebär en press på priserna som IEA visar i sin skrift “Summing up the Parts” (sidorna 44 och 45), så kanske det är värt priset?

Och på tal om IEA. De gör numera marknadsrapporter som innefattar användning och effektviseringen. De gör det både eftersom de anser att effektvisering är “The first Fuel” och därför att marknaden för sin funktion består av båda delarna, “supply and demand”. Åtgärder på den ena sidan påverkar den andra. Annars blir det ensidigt.

Wednesday, June 11, 2014

Framtiden i backspegeln

Reinier de Graaf är en holländsk arkitekt som nyligen skrev i Euractiv om behovet av ett energisystem baserat på förnybara resurser och framför allt skrev han om vilka krafter som måste sättas i rörelse för att nå dithän.

Han bör ha vissa insikter i ämnet eftersom han bland annat tittat på hur olika slags framtidsförutsägelser slår in eller misslyckas. Han har hållit en mycket intressant föreläsning om framtiden i backspegeln och visat på hur förutsägelserna skiljer sig åt beroende på av vem de görs. Utgångspunkten är att “fackmännen” på olika områden är bäst skickade på att uttala sig om sina egna domäner. Men resultaten överraskar!

image

Underlaget han arbetar med är bland annat en stor databas med olika förutsägelser varav några är från området effektivare energianvändning.

Detta kan vara värt att fundera över innan man tar itu med Boverkets utredning om skärpta energihushållningskrav där några “fackmän” för sjuttioelfte gången har satt sig med ambitionen att räkna ut den optimala framtiden. Bara nu inte framtiden hittar på några hyss! big surprise

Tuesday, June 10, 2014

Man skulle vilja vara imponerad

När G7-ledarna träffas och bedyrar att effektivare energianvändning är JÄTTEVIKTIGT - igen! Det står så i deras kommuniké (punkt 6) som hänvisar till deras ställningstagande från ett möte i Rom en månad tidigare. Där sade de:

Energy efficiency needs to be further addressed by proactive policies in industry, in all kinds of power generation, transport, and the building and household sectors, through cooperation to deploy energy efficient technologies and the development of necessary, including financial, capabilities. We support the removal of barriers that limit the diffusion of energy efficient technologies by means of enhanced cooperation with international organizations and international fora.

Visst skulle man vilja vara imponerad när världens mäktigaste män (och kvinna) säger det så tydligt. Visst! Om man nu inte hade hört det förut. Från varje möte där de har strålat samman sedan minst ett decennium. För det är det gamla vanliga tugget om “förstärkta” (enhanced) åtgärder och om marknadshinder som skall tas bort. Ja tack gärna! Men problemet är större än så. Det handlar om att konceptet effektivisering inte går att jämställa med energitillförsel. Det är mycket mera komplext.

Något som IEA har förstått och visat i ett antal publikationer:
* WEO 2012, där man skisserar en handlingsplan
* WEIO 2014 (se också citat nedan), där man visar att effektvisering inte behandlas som ett affärsalternativ
* Spreading the net, där man visar att det finns stora plusposter som aldrig tas med i effektviseringskalkylen
* Summing up the parts, där man visar hur delarna fogas samman till en helhet
* Energy Efficiency Market report, där man bland annat visar hur traditionell energitillförsel subventioneras, m.fl.

Hur akut läget är visar IEAs pressmeddelande till World Energy Investment Outlook 2014 med orden:

The investment path traced in the report falls well short of reaching climate stabilisation goals, as today’s policies and market signals are not strong enough to switch investment to low-carbon sources and energy efficiency at the necessary scale and speed: a breakthrough at the Paris UN climate conference in 2015 is vital to open up a different investment landscape. Some $53 trillion in cumulative investment in energy supply and in energy efficiency is required by 2035 to get the world onto a 2 °C emissions path

Då kan vi inte låtsas som att det är lite småplock med traditionella lösningar som löser problemet.

Och kära G7 om ni fixar det här så kan ni ju vid nästa möte prata om något annat i stället!? Någon bra film ni sett eller bra restaurang som ni varit på!?

Monday, June 09, 2014

Klimatpengar i sjön

IEA ger ut en specialupplaga av World Energy Outlook 2014 och som handlar om var energiinvesteringarna görs. Den visar vad vi redan befarar nämligen att pengarna inte går i rätt riktning. Redan 2012 visade man från IEA investeringar i effektvisering i sig var lönsamma och att det borde vara en “no-brainer” att sätta pengarna där. Men tyvärr!

I bild 1 nedan ser man att dessa investeringar borde 8-faldigas till 2035 och i bild 2 att det betalar tillbaka sig själv. I texten säger man att en satsning på 5500 Miljarder dollar ger 6500 miljarder tillbaka till 2035 och att det därefter ger ytterligare vinst.

I ett faktablad om effektiviseringsanalysen förklarar man hur det fungerar med att:

Energy efficiency currently lacks the attractiveness of investment in clean energy supply, such as renewables, reflecting different policy frameworks and a set of specific barriers, including small transaction sizes and verification and measurement issues. In contrast to traditional energy-supply investment, energy efficiency investments offer expectations of future cost savings rather than an asset generating a specific cash flow.

Annorlunda uttryckt - det finns ett systemfel hos dem som bedömer investeringar: De kan inte bedöma kostnadsbesparingar eftersom de är tränade att bedöma utbyggnadsinvesteringar. Även om nu svenska Konjunkturinstitutet tror annorlunda.  smile

image
BILD 1
—————————————
image
BILD 2

Thursday, June 05, 2014

Ur takt med tiden!

Vi har just sett i en valrörelse att klimatfrågor och jämställdhet spelar en viktig roll för människor. Kanske är det så att vi fått titta in i framtiden och att det är de yngre generationerna som fällt avgörandet.

Därför känns det konstigt att se att TCO, som tagit en stor roll ifråga om just miljöfrågor tycks abdikera från en ledande roll de haft i decennier.

TCO-märkningen har haft ett stort inflytande på utformningen av bildskärmar och därför både på arbetsmiljö och energi. På många håll i världen har man inte en susning om vad TCO är men man skulle inte drömma om att avstå från TCO-märket.

Kanske de som bestämmer på TCO skulle göra en snabbenkät bland medlemmar och väljare?

Wednesday, June 04, 2014

Smygförnekandet hotar klimatet

Det kanske inte är klimatförnekarna som är problemet? Det kanske är alla vi andra? Vi som accepterar att klimatproblemen är verkliga men som inte kan komma oss för att göra något radikalt åt dem? Vi “smygfönekare” (stealth deniers)!

En rapport från RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) i Storbritannien hävdar att ungefär 2/3 av befolkningen genom sina förhållningssätt är bromsklossarna. Emotionellt (“Jag hyser ingen oro”), Personligt (“Det är inte mina aktiviteter som skapar problem”) och Praktiskt (“Det finns ingenting jag kan göra”).

I deras undersökning består den övriga tredjedelen till största del av rena förnekare och till någon del av sådana som konsekvent lever som de lär. Den första gruppen är det inte lönt att spilla krut på och den andra är föredömen men för få för att det skall räcka till. Enligt RSA behöver vi några människor som ändrar sig på ett sådant sätt att regeringar ändrar sig och då på ett sådant sätt att marknaderna ändrar sig.

Författaren till rapporten räknar i en artikel upp sju komponenter (Science, Law, Money, Technology, Democracy, Culture, Behaviour) i ett förändringsprogram. Och i en annan artikel försöker man beskriva hur man kan “rama in och presentera” (frame) åtgärder för oss som brottas med frågan om vad vi skall göra.

Värt att fundera mera över - även om det gör ont!

Tuesday, June 03, 2014

Rättspatos, avund eller vinstmaximering?

Den traditionella energiindustrin har riktat många klagomål över det som de kallar bidrag (subsidier) till förnybar energi. För just utbyggnaden av förnybar energi har lett till minskade priser på marknaden vilket kommer konsumenterna till godo. Se bild 1 nedan som avser den Tyska marknaden 2013 med effekter som också belagts i andra studier och även noterats i Sverige. Hur mekanismen fungerar visas i bild 2 nedan som tagits ur en rapport från Elforsk.

Nu drabbar lägre priser också dem som orsakat dem nämligen de som tillhandahåller den förnybara energin vilka dock har kunnat trösta sig i någon omfattning med de stöd som de fått genom inmatningstarifferna. Ett stöd som avser den investering som gjorts för att förbättre tekniken och marknaden (så kallade lärinvesteringar).

De som dock främst dragit till storms mot förhållandet är energiföretagen som nått stora framgångar i sina försök att stoppa stödet. Och det går inte att helt frigöra sig från tanken att de inte känner så stor avoghet mot stödet som mot det faktum att priserna påverkas och därmed deras egna (över-)vinster. Enligt The Economist så talar vi om belopp med många nollor.

Dessa debattörer nämner då inte gärna de subsidier som gått och går till fossilindustrin och kärnkraften.

Men för oss andra så är det kanske en god affär att peta in lite stöd så att markanden för förnybart kan få fart och vi därmed ännu lägre priser! Kanske är de gamla aktörernas problem mindre av rättspatos och mera avund och vinstmaximering?

image
Bild 1
————
image
Bild 2

Monday, June 02, 2014

Klimatförändringarna erkänns (i delar) av USA

På måndagen antas USAs president tillkännage nya initiativ för att begränsa koldioxidutsläppen. Initiativen son bland annat antas innehålla handel med utsläppsrätter (cap-and-trade) borde i den delen kunna accepteras även av de politiska motståndarna vars presidentkandidat i förra valet själv varit med om att skapa sådana program.

Polariseringen i kongressen är dock så utvecklad nu att dess talman (republikan) “spelar dum” vad avser klimatfrågan. Den attityden är så mycket lättare att inta eftersom en stor del av den tongivande pressen, däribland Wall Street Journal, fortfarande förnekar klimatförändringarna.

John Oliver (komiker) visar emellertid på ett slående sätt absurditeten i både förnekandet och pressens förmenta balans i debatten (en förnekare mot en vetenskapsman).

Friday, May 30, 2014

Insikten kommer sent

EUs energikommissionär har äntligen kommit till insikt om att energieffektiviseringen behöver en skjuts framåt genom ett bindande mål inom EU.

Det förefaller ganska klart att denna insikt är kopplad inte bara till behovet av åtgärder mot klimatförsämringarna utan i väl så hög grad behovet av åtgärder för att minska beroendet av energiimport, särskilt gas från Ryssland.

Nu kommer det ändå inte att övertyga alla och det finns i Storbritannien fortfarande en grundmurad tro på att man med bara ett mål kan lösa klimatproblemen.

En tro som analytsikt sett förutsätter att alla beslut är fullständigt ekonomiskt rationella och fattas av människor som har och kan hantera all nödvändig information. I den mån sådana människor finns så måste det vara i England samt på Konjunkturinstituteti Sverige. Men vi andra kan behöva en liten knuff.  smile

Thursday, May 29, 2014

Kall fusion - drömmen om den eviga energin

Vetandets Värld i radion granskar i en serie turerna kring Andreas Rossis påstådda kalla fusion som snurrade runt i medierna för några år sedan. I den karusellen förekom bland annat Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, och en journalist på Ny Teknik.

Det är naturligtvis lättare att vara efterklok och man kan inte förebrå människor att ha förhoppningar och drömmar men den här historien har väl “luktat fisk” från början!? Det är annars väl använd tid att lyssna på programmet i helgen eftersom det bland annat är “folknykterhetens dag”. Då kan man lättare undvika berusningen som kall fusion utlovar.

Och vi som inte låter oss berusas av kall fusion kan istället bli höga på effektivisering och förnybart. Det funkar i alla fall!

Wednesday, May 28, 2014

Kärnbränsle på Sergels Torg?

I Stockholm har man sedan årtionden två klassiker när det gäller det offentliga rummets utformning. Den ena är Slussen och den andra är glasobelisken på Sergels Torg. Båda debatteras flitigt.

Ett allvarligare problem för landet men som inte debatteras alls är vad vi skall göra med kärnkraftavfallet. Vi vet alla att det skall hållas avskilt i några hundratusen år men ingen av oss har fantasi nog att föreställa oss vad detta innebär. Vi fascineras av olika upptäckter som sträcker sig bakåt i tiden med några hundra eller några tusen år men saknar förmåga att på något sätt förstå 100 000 år trots att vi fattar beslut om att kunna hantera vårt avfall i ett sådant perspektiv.

Ännu mindre debatterat är att vi sitter på mellanlager av utbränt kärnbränsle och som med sin utformning kan komma att innebära allvarliga risker redan i vår livstid. Tidningen Barometerna hade den 14 maj ett tänkvärt inlägg , som återgivits av SERO, om dessa förhållanden - och ett konstruktivt förslag för hur vi skulle både öka medvetandet och skynda på beslutsprocesserna.

Förvaring i särskilda cylindrar varav någon ställs på Sergels Torg skulle påminna både oss och våra beslutsfattare om allvaret i situationen. Genialiskt och skulle samtidigt lösa ett av Stockholm gamla problem!

PS För undvikande av missförstånd. Observera att inlägget handlar om allvarliga saker men har en satirisk touch!

Tuesday, May 27, 2014

Ettmåls eller riktig match?

eceee har låtit göra en studie av problematiken med att sätta mål för klimatpolitiken och särskilt hur man skulle hantera mål för energieffektvisering. Det är vare sig enklet eller själklart hur man gör i praktiken - men både förmånligt och nödvändigt. Det påminner om lite om barndomens diskussioner på fotbollsplanen: “Skall vi lira ettmåls eller riktig match?”

Några av de förhållanden som studien nämner och som talar för att ha flera mål, varav ett avser effektviserings och skall vara bindande, är:

•a lower energy demand means a lower pressure on the energy system, hence higher flexibility
•energy efficiency improvements can be achieved in all sectors (various strategies possible)
•the high uncertainties about the carbon price would not create the conditions for a clear level playing field or stable investment environment
•with a single GHG target, options on the supply-side would be preferred to options on the demand-side, because they are easier to implement, despite being more costly overall and less beneficial to the whole society

De enda som inte vill ha riktig match är väl snart konjunkturinstitutet och deras kompisar i regeringskansliet.  wink

 

Monday, May 26, 2014

Effektivisering rycker fram

Energisäkerhet har plötsligt blivit viktigt igen när EU och dess institutioner vändas kring frågorna kring Ukraina och den ryska gasen. Och efter att ha vimsat omkring ett tag har till och med energikommissionären Oettinger tagit ordet i sin mun; Effektivisering.

As there is no miracle solution for increasing energy security, we have to address the issue from different angles. We need to diversify our supplier countries, especially in the field of gas. ...... In addition, we need to intensify our efforts in the area of energy efficiency.

En illustration till hur beroende vi blivit får man av att beräkna hur lång tid av året Europa klarar sig på sina egna resurser och det är et datum som flyttas bakåt hela tiden. För närvarande klarar vi oss till mitten av juni vilket är en månad kortare än för 20 år sedan. EuroAce har beräknat att med ett mål på 40% effektvisering som föreslagits i diskussionerna kring klimatpolitiken så skull vi klara oss till slutet av oktober.

Och kanske är det diskussionerna kring energisäkerheten som gör att insikten om effektviseringens betydelse ökat. Ett obekräftat rykte säger att Tyskland nu är berett att stödja ett upplägg med tre mål (utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och effektivisering) och att effektviseringsmålet skall vara bindande.

Monday, May 19, 2014

Hur äter man en hel elefant?

Svaret är som bekant att man tar en bit i taget och det är också rekommendationen när ACEEE har tittat närmare på hur man skall realisera potentialen för effektivisering i lokaler genom ”helhetslösningar”.

Rapporten har tittat närmare på de mjukvarustöd som erbjuds till marknaden för att göra ”fjärranalyser” av anläggningarna och efterföljande stöd till genomförande. Deras bedömning verkar försiktig och inte oreserverat entusiastisk:

We found a variety of strategies that programs have adopted to improve the market penetration and effectiveness of comprehensive retrofits. To begin with, quite a few administrators now have segment-specific programs. Facilities such as restaurants, schools, nursing homes, and warehouses have similar energy-use characteristics within their own type and can be good targets for comprehensive retrofits.
On the other hand, each comprehensive retrofit project is unique and requires a sophisticated approach to simplify the relationship with the customer through modeling, measure selection, financing, and implementation. Programs that provide streamlined, end-to-end support tend have more satisfied customers.

Många företag i olika branscher erbjuder förslag baserat på vad de vill framhålla är analyser av “big data”

ACEEE avslutar sin granskning med:

Finally, we underscore the need to align program benefits with the business mission of the prospect. Efficiency retrofits provide non-energy benefits such as health, safety, comfort, and productivity improvements in conjunction with energy savings. Helping customers achieve their primary business or institutional mission through efficiency is more effective than trying to sell the benefits of efficiency on their own.

Man skulle kunna säga att det är viktigt att inse att elefanten är större än man tror men smakligare.

 

TIME OUT (förhoppningsvis)

image
Men titta gärna in någon gång då och då även under sommaren. Resten av Europa håller öppet även i juli och det kommer säkert att hända något av intresse!

Passa på och njut av den flödande energin, Förhoppningsvis som sol men vind och vatten kan inte uteslutas och ett strövtåg i bioenergin rekommenderas oavsett väder.

http://www.fourfact.com

Läs mer